::: SILIGO 2000 :::

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

poesie

E-mail Stampa PDF

                                                                                                                   A DOMO   

A unu chi ma nadu monincone 

Su nomene meu est Mimmia Soro

E Babbu meu si narat Nenardu.

Ambos fizos de su Regnu Sardu

e de l’essere fizu mi ‘nde onoro.

Ma m’hana offesu,e s’offesa in su coro

m’inserro e mi ‘nde pago, chiotto o tardu.

Como chi mi ‘nde pago, has ’a comprendere

A Mimmia pius de no l’offendere.

 

A cussu chi m’hada nadu monincone,

de monincas li nascada una paja.

Giutat sa ucca che foghil ’e braja

e-i sa limba a unu tittone,

in d’ogni orija una chea ‘e carvone

e su nare che manna foghilaja.

E sas ancas li renana un’aizu

In brajeri a lu giunghere a passizu.

 

Ti servat custu irroccu de lezione 

finas ’ a ti dare s’Istremunzione.

 Mimmia Soro     

 

 

 

 

Dae su sindhigu

 

Amasone dae su sindhigu

Andana pro lu pregustare

Proitte phrusciana sas ballas

De Ospsiddha.

Lu naro eo Silighesu a s’orgolesu.

Eo no pigo tue Phalasa.

Se chi pigo torro comente.

Tue fhalasa boidu e torras pienu.

Filippo Ledda

 

Non bi giogas piusu a mesinedda

 

 Non bi gigas piusu a mesinedda e

mancu brincas a brincu sossincu

che cando fisti lanzu e fisti istincu

attattu ‘e pepanzolu e lattaredda.

Non bi biogas piusu a mesinedda.

 Non bi giogas piusu a su rodone e

mancu isculzu brincas ‘a  bacchetta,

no la cantas piusu sa cantone

a s’ancarita a Santa Nicoletta

non de istaccas piusu sa limetta

dai sa chintula ‘e su pantalone

pro la giogare a sa piuredda.

Non bi biogas piusu a mesinedda.

 Su cirolì oramai est finidu,

a s’impazzada a currere a pee,

non giogasas piusu a rosigone

a tenitore o faghere su bandidu,

sos giogos preferidos dai attie,

a grullare sa laddera cun su didu

pro che l’intrare a intro sa lacchedda.

Non bi biogas piusu a mesinedda.

Non ti faghes de giuncu su molinu,

mancu ‘e papilu faghes sa barchetta

né biogas a sa murra cun preleta

né grullas a accheddare su lominu.

Non b ’andas ‘a pirastru piringinu

a tinde faghere una cuiletta

de pira tosta e de melighedda.

Non bi biogas piusu a mesinedda.

 Como est finida s’era ‘e sa Befana

E de Adamo su famosu pomu.

Oe est in voga su beby,su rum,

sa cocaina, sa marijuana,

bind ’ada usada a punta e a fumu

arruinende ogni mente sana

ch’est de pizzinnu e onesta pisedda.

Non bi biogas piusu a mesinedda.

 Zoniari Fadda   (ZONEA)

 

Tipos de ‘idda mia

 

S’odiu a su fulferarzu

 Farore Lai a su fulferarzu

l’at iscuttu a iscobulu in pienu

ruet su fulferarzu chena alenu

ca a su colpu crepadu l’at s ’iscalzu

finalmente as peridu cane arzu

su parassita de su logu anzenu

a che a tie cun custa ramazza

cheria occhire su restu è sa razza.

 Raganedda s’ainalzu

 Cand ’in carrela passada Raganedda

paret su truovadore ‘e sa fiera

cum duos ainos fattende chimera

chena murrale ne briglia ne sedda

unu est puleddu s ’ attera est caddedda

isse est su terzu in sa mulattiera

su fuste, su paraccu, sa falcetta

sa bertula, unu bicculu ‘e sacchetta.

 Su accalzu

 A s’antiga a caddu a s’aineddu

passat Pizzente Arzu onzi manzanu

a sas sese in puntu fittianu

in bertulas, bidones e saccheddu

pagas baccas e carchi ittelleddu

isprone in pese e furte a sa manu

truvende a chisciu e chena abolottu 

e su sorrisu in laras prontu a tottu. 

 

 A tia Antonietta

 Ogni pessone in su mundu est soggetta

daghi enit cudd ’ora ‘e su declinu

cando mi ammento de tia Antonietta

chena su fuste e chena bacculu 

cando mi passaiat a vicinu

mi pariat currende in bicicletta

como su passu lu ettat pianu

totta gobbosa e a bacculu in manu.

S’imbreagone

 Antoneddu nacchi si est troboiadu

s’atteru sero ca fidi indispostu

intrende in domo abbesu at trambucadu

non b ’at lassadu unu vasetto in postu

prontu una iscusa a Giuanna at bogadu

nende: “A mie m’at bidu oju tostu”

ma Giuanna connoschende sa razza

“No est de oju, chi est coppu ‘e tazza. 

 Zoniari Fadda (Zonea)     

 

 

 

 

 

 

Mariposa de luz

 

Amico

La mia anima è zingara

in alto là con l’alba

splendidamente fragile

splendidamente libera

come farfalla luminosa

senza barriere e confini

essa va …

Quando stanca di sole 

si ferma 

sospesa su un colore

tu la raggiungi

estatico

chiudi le dita per prenderla

e quando la serri convinto

poiché l’ hai raggiunta

tac! l’anima mia dilegua:

poiché essa… è “ ZINGARA”. 

Cieco 

le corri dietro 

l’afferri quasi

qui,  più avanti,  là…

ma in mano non ti resta

che una forma di fuga…

Amico

non s’imprigiona l’anima

quando essa nasce zingara…

 Lycia Bacchi Castiglia     

 

 

Appo su sole in su coro

 

Est già interinende,

 ma deo

happo su sole in su coro.

Mi lu naran sas campanas de Codinas,

boghes de dolore in unu mare de olia

che palpitat de prata.

Happo su sole in su coro……

mi lu parat s’istella,

oju de chelu amorosu

subra sas penas umanas.

Avanzende est sa notte

e istudat s’ultimu filu de lughe ;

ma deo

happo su sole in su coro.

Happo su sole in su coro……

manzanu, da-e su monte

bat a torrare s’albore.

Bat a torrare s’albore,

tantu pius bellu e caldu

cantu pius longa e parigosa 

bat a esser sa notte.

Hat aggiungher su sole sou

 a su sole meu.

 Don Giovanni Maria Dettori  

 

 

Imre  Nagy Eroe

 

Immortale ungheresu

Canto a issu

Ei sos Marthires chi hana pagu “pesu”

Nevios de agave

Philadas a phune.

Phunes de agave

Phatasa a giobu.

Phunes de agave

Untas a odzzu.

Curre su giobu

Nagy è mortu.

In biddha mia dzente cuntenta

Attatta de phaulas phinas’aterra.

E’ a mie poveru de iscola

Mi Torrada a conca

Su “Mondo”,de Mariu Pannuntziu

Ei sos sardos

Chi bi iscriene inie.

Antoni Pigliare – Barore Cambosu

Melis Bassu e Maria Giacobbe.

Imparendhe sa dzente

A tzoccare sa cuba

E a parare s’crija.

Dies e notes a boghes in carrela

Nendhe a sos cuntentos sa tristhura mia

Pro sos musthatzos de Stalin

Chi che giughene in conca.

Ma ithe sunu sos aphannos de unu!

Si Nagy è mortu pro tottu su mundu.

In d’unu riu blu’ necciadu de ruju.

Sonade violinos sonades pro Nagy

S’Amsicora ungheresu

Eroe immortale

Dendhe sambene pro sa libertade.

Filippo Ledda  Siligo 1958

 

 

 

 

 

 

Libertade

 

Libertade est s’abe chi a beranu

in so fiores chircat su paschinzu,

bolat e torrat dae pappaile a lizu

ammuinu, ammuinu sero e manzanu.

 

Sa terra cun su fruttu de su sinu

chi attàta sos disizos de sa zente,

sos pisches, sos puzzones chi cun nudda 

giambana e non connoschene cunfinu.

 

S’omine chi de paghe indeosadu

lassadu hat de su mundu ogni ricchesa

nd’averchit de sa die sa bellesa

e pro fauna sas istellas s’hat bettadu.

 

Sa musica, chi si pesat primaria

in d’unu tinnu su mundu est raccontadu,

unu limbazu solu hat generadu

pro dare oghe a totta sa zenia.

 

Libertade: est…sa poesia.

 Marta Buioni 

 

 

Adiu a su trabagliu

 

 Dae cando appo lassadu su masone

soe angustiadu e soe cun dolu

ca so ‘ezzu e so restadu solu e

mi paret finida ogni istajone.

Adiu trabagliu, annada ‘ona e mala,

temporadas de abba e de nie!

Prima t’abbrazzaia rie rie

Cun su sorrisu chi m’essiat da ogn’ala.

Como t’ido dae su ‘idru ‘e su balcone

Calchi ‘olta m’accero a su giannile

Ma subitu mi ch’intro a su foghile.

Est mortu cuddu coro ‘e leone! 

 Mimmia Virdis

 

 

 

Adiu a su trabagliu

 

 Dae cando appo lassadu su masone

soe angustiadu e soe cun dolu

ca so ‘ezzu e so restadu solu e

mi paret finida ogni istajone.

Adiu trabagliu, annada ‘ona e mala,

temporadas de abba e de nie!

Prima t’abbrazzaia rie rie

Cun su sorrisu chi m’essiat da ogn’ala.

Como t’ido dae su ‘idru ‘e su balcone

Calchi ‘olta m’accero a su giannile

Ma subitu mi ch’intro a su foghile.

Est mortu cuddu coro ‘e leone! 

 Mimmia Virdis

 

 

 

 

 

 

 

Pace

 

Variante indipendente

Dalla “Verità”

Filosofica,Teologica

Pace non ha

Contatti Terreni ne divini

Non Sceglie.

Non ha scelte.

È scelta

Unica assoluta

Non ha

Colore ne sapore

Ha maglie filtranti

Che impurità passino persino celesti.

Pace

Figlia di Tollera

Disse

Cristo; ; ; Ha Quella Legna!!!

  Filippo Ledda

 Siligo  1981 

 

Che istranzu!

 

Runaghe antigu eo sò torradu,

poi chi tantos annos mancaia,

tottu pili canu e imbezzadu.

 Torradu so ca sempre bramaia

De ti poder dae nou visitare

Amenu logu de sa pizzinia.

 Ando,ma no isco a inue andare

Ca de antigu nudda ch’hat restadu…

Ismarridu mi frimmo a ti mirare

E t’ido tottu cantu fraigadu

A muros de pedra e de cimentu

E a catrame tottu imbruttadu.

Trazzadu dae s’unda de s’ammentu,

in ojos de mente che una ìa,

eo t’ido antigu monumentu.

 E bido sa ciarrosa compagnia

Bisente sutta s’alvure è sa nughe

In brazzos de s’alada fantasia:

 unu altare ruzzu, una rughe,

simbulu e fide cristiana

 in s’iscuru caminu ghia e lughe;

 una giovana bella risulana

cando a sero, cando a manzanu

andende o torrende dae funtana.

 Oghi die, in su mese marianu,

de feminas orantes sas anderas

ìdo, cun su rosariu in manu.

De cadditos de canna sa currerras,

Si tanco sos ojos ìdo ancora

In antigas e ruzzas camineras;

 che arte de fada incantatora

in mesu a unu campu tottu oro,

una falce in manu messadora.

Runaghe antigu, cantu m’addoloro…

Ma sempre t’hap’ a tenner in ammentu

Che unu riccu e nobile tesoro.

 Isculta logu amenu su lamentu 

Chi m’essit dae laras: no creia 

De haer proadu su turmentu

De esser che istranzu in bidda mia.

Nino Manca

 

 

 

A David a ninnia

A ninnia a ninnare a ninnia a ninnare ninna ninna o 

disizzadu t’appo una vida intrea

su sole a ’ coloridu ogni chizzone

pro ’ te fiore e amore pro ’ me

a ninnia a ninnare a ninnia a ninnare ninna ninna o 

o fizzigheddu meu e pro ’ te

de lughe se bestidu ogni nuraghe

e colores ant giambadu sos fiores

de gioia murmutan sas funtanas

a ninnia a ninnare a ninnia a ninnare ninna ninna o 

sa gioia mia sia de ogni mamma

de ogni mamma sa gioia siat in custa terra

isparet ogni umbra e guerra

paghe e amore aphat ogni coro

a ninnia a ninnare a ninnia a ninnare ninna ninna o 

drommi drommi coro meu

non times già t’ishidet Deu

t’ischidet cun anghelos ballende 

e contende cun megus prò te 

a ninnia a ninnare a ninnia a ninnare ninna ninna o 

 Maria Carta

 

Raccolta (a memoria), di poesie dell’ultimo personaggio di Siligo.

Larentu Manca.

 

Festa di S. Vincenzo 1967.

 

Non podia mancare ai custa festa

su tramontadu ma sempre presente

caddosos mezzusu sezzidu, ada in testa

che improvisadore eloquente

s’umbra sua de noisi a sa dresta,

est p ’onorare a Santu Pizzente

oltre de faghere meda onore a mie

s’onore mannu lu faghede a tie.

 

Ai custu grande antu e Logudoro

chi a lassadu perenne eterna istiga.

Siligo cale fizzu a fissu in coro

proitte sa mama la contasa amiga,

chentu zitadese fin pr ’onore in briga

ca tottu lu cheriana fizzu issopo,

ma Siligo in su caro lu collocada

e nisciunu a Gavinu bi lu toccada.

 

Zertu Siligo è sempre in orioloso,

su fizzu sou pro immortalare,

ma s’àbile  ch’este fatta pro olare,

rasentada sas istellasa cun so boloso

no an bisonzu de che lo pigare.

Sos ch’an talentu si che pigana soloso,

ca su talentu s’omine immortalada,

pigada sempre inaltu e non de falda.

 

Ma permetti chi narrare ti pote

si nos dada in gara su permissu,

no azisi a pretendere custu note

chi cantemusu comente a cantadu issu.

Si ba de distanzia un’abissu

ca no tenimusu sa matessi dote,

però per mesu ’e sa grandesa tua,

ponimusu nessi fatu a s’umbra sua.

 

R. Piras

 

 

A sas pizzinnas silighesas

 

Silighesa bella e geniosa

Nara si da-e chelu ses falda.

Ses frisca che noale gemma è rosa

che petalu ses lari vellutada.

 

De “Funtana Pinta” pares fada

In terra sarda tue ses distinta

Da-e tottu sos giovanos bramada

Semplice, genuina t’han dipinta.

 

Bastat de te un’ojada sola

ch’a dogn ’ unu su coro consola.

 

Giacominu Sale

Australia-Siligo 1998

 

Pizente  a Zoniari ( Zonea)

 

Creio è passare inosservadu

in su Burgu andende a logu meu

mi, chi mi abizo chi grascias a Deu

chi Zoniari m’hat fotografadu

ca calchi olta l’hapo criticadu

in motoretta pro cant ’ isse est feu,

ma manc’a isse mancat su sorrisu.

 

Pizente Alzu . Siligo – 1998

 

Sa padrona ‘e domo 

 

In sa domo chi b ’ hat padrona, est poesia

comente in su giardinu b ’ est sa rosa…

Sun fiores chi adornan s’isposa

dende a su fisicu tanta fantasia.

Femina, has tue tanta poesia,

ma sa cumpagna tua est sa rosa

mancari pro natura est difettosa

ca non naschet rosa chenz ’ispisa.

S’improveras calchi ’ olta sa femina,

subitu si faghet punghinosa

lendecheli onzi sensu de allegria:

lagrimas chi li sulcan sa puppia

falan a terra, ma no est in bonu

chi si l’abbrazzat e dimandat perdonu.

Torrat s’amore in perfetta armonia .

 

Mimmia Virdis

Siligo 1998

 

Pro su maridu avaru

 

Daghi m’ido dae su famine apprettada,

primu primu mi endo sos batoso,

ciccherasa, ischiscionerasa e piattoso,

e de domo totta sa carrada.

Corvulas, canistreddoso e sedattoso

e de su lettu fina sa fressada,

solu in domo ti laso su moiu

e i s’ispidu à ttinde ogare s’oiu.

R. Piras

 

 

A unu padre

 

Deo vivo felice e cuntentu

ca mi so in matrimoniu bene unidu.

Daghi mi che ifriscio in s’apposentu

giogamusu muzere cun maridu,

su chi da oisi mai appo ischidu.

So giocoso chi faghidese in cunventu

ca ses chi giogadese tra omine e omine

dei cussos giocoso libera ’nos domine .

R. Piras

 

 

 

                                                                                                                   A DOMO