Poesie

A unu chi ma nadu monincone
Su nomene meu est Mimmia Soro
E Babbu meu si narat Nenardu.
Ambos fizos de su Regnu Sardu
e de l’essere fizu mi ‘nde onoro.
Ma m’hana offesu,e s’offesa in su coro
m’inserro e mi ‘nde pago, chiotto o tardu.
Como chi mi ‘nde pago, has ’a comprendere
A Mimmia pius de no l’offendere.

A cussu chi m’hada nadu monincone,
de monincas li nascada una paja.
Giutat sa ucca che foghil ’e braja
e-i sa limba a unu tittone,
in d’ogni orija una chea ‘e carvone
e su nare che manna foghilaja.
E sas ancas li renana un’aizu
In brajeri a lu giunghere a passizu.

Ti servat custu irroccu de lezione
finas ’ a ti dare s’Istremunzione.

Mimmia Soro


Dae su sindhigu

Amasone dae su sindhigu
Andana pro lu pregustare
Proitte phrusciana sas ballas
De Ospsiddha.
Lu naro eo Silighesu a s’orgolesu.
Eo no pigo tue Phalasa.
Se chi pigo torro comente.
Tue fhalasa boidu e torras pienu.

Filippo Ledda


Non bi giogas piusu a mesinedda

Non bi gigas piusu a mesinedda e
mancu brincas a brincu sossincu
che cando fisti lanzu e fisti istincu
attattu ‘e pepanzolu e lattaredda.
Non bi biogas piusu a mesinedda.
Non bi giogas piusu a su rodone e
mancu isculzu brincas ‘a bacchetta,
no la cantas piusu sa cantone
a s’ancarita a Santa Nicoletta
non de istaccas piusu sa limetta
dai sa chintula ‘e su pantalone
pro la giogare a sa piuredda.
Non bi biogas piusu a mesinedda.
Su cirolì oramai est finidu,
a s’impazzada a currere a pee,
non giogasas piusu a rosigone
a tenitore o faghere su bandidu,
sos giogos preferidos dai attie,
a grullare sa laddera cun su didu
pro che l’intrare a intro sa lacchedda.
Non bi biogas piusu a mesinedda.
Non ti faghes de giuncu su molinu,
mancu ‘e papilu faghes sa barchetta
né biogas a sa murra cun preleta
né grullas a accheddare su lominu.
Non b ’andas ‘a pirastru piringinu
a tinde faghere una cuiletta
de pira tosta e de melighedda.
Non bi biogas piusu a mesinedda.
Como est finida s’era ‘e sa Befana
E de Adamo su famosu pomu.
Oe est in voga su beby,su rum,
sa cocaina, sa marijuana,
bind ’ada usada a punta e a fumu
arruinende ogni mente sana
ch’est de pizzinnu e onesta pisedda.
Non bi biogas piusu a mesinedda.

Zoniari Fadda (ZONEA)


Tipos de ‘idda mia


S’odiu a su fulferarzu

Farore Lai a su fulferarzu
l’at iscuttu a iscobulu in pienu
ruet su fulferarzu chena alenu
ca a su colpu crepadu l’at s ’iscalzu
finalmente as peridu cane arzu
su parassita de su logu anzenu
a che a tie cun custa ramazza
cheria occhire su restu è sa razza.


Raganedda s’ainalzu

Cand ’in carrela passada Raganedda
paret su truovadore ‘e sa fiera
cum duos ainos fattende chimera
chena murrale ne briglia ne sedda
unu est puleddu s ’ attera est caddedda
isse est su terzu in sa mulattiera
su fuste, su paraccu, sa falcetta
sa bertula, unu bicculu ‘e sacchetta.


Su accalzu

A s’antiga a caddu a s’aineddu
passat Pizzente Arzu onzi manzanu
a sas sese in puntu fittianu
in bertulas, bidones e saccheddu
pagas baccas e carchi ittelleddu
isprone in pese e furte a sa manu
truvende a chisciu e chena abolottu
e su sorrisu in laras prontu a tottu.


A tia Antonietta

Ogni pessone in su mundu est soggetta
daghi enit cudd ’ora ‘e su declinu
cando mi ammento de tia Antonietta
chena su fuste e chena bacculu
cando mi passaiat a vicinu
mi pariat currende in bicicletta
como su passu lu ettat pianu
totta gobbosa e a bacculu in manu.


S’imbreagone

Antoneddu nacchi si est troboiadu
s’atteru sero ca fidi indispostu
intrende in domo abbesu at trambucadu
non b ’at lassadu unu vasetto in postu
prontu una iscusa a Giuanna at bogadu
nende: “A mie m’at bidu oju tostu”
ma Giuanna connoschende sa razza
“No est de oju, chi est coppu ‘e tazza.

Zoniari Fadda (Zonea)


Mariposa de luz

Amico
La mia anima è zingara
in alto là con l’alba
splendidamente fragile
splendidamente libera
come farfalla luminosa
senza barriere e confini
essa va …
Quando stanca di sole
si ferma
sospesa su un colore
tu la raggiungi
estatico
chiudi le dita per prenderla
e quando la serri convinto
poiché l’ hai raggiunta
tac! l’anima mia dilegua:
poiché essa… è “ ZINGARA”.
Cieco
le corri dietro
l’afferri quasi
qui, più avanti, là…
ma in mano non ti resta
che una forma di fuga…
Amico
non s’imprigiona l’anima
quando essa nasce zingara…

Lycia Bacchi Castiglia


Appo su sole in su coro

Est già interinende,
ma deo
happo su sole in su coro.
Mi lu naran sas campanas de Codinas,
boghes de dolore in unu mare de olia
che palpitat de prata.
Happo su sole in su coro……
mi lu parat s’istella,
oju de chelu amorosu
subra sas penas umanas.
Avanzende est sa notte
e istudat s’ultimu filu de lughe ;
ma deo
happo su sole in su coro.
Happo su sole in su coro……
manzanu, da-e su monte
bat a torrare s’albore.
Bat a torrare s’albore,
tantu pius bellu e caldu
cantu pius longa e parigosa
bat a esser sa notte.
Hat aggiungher su sole sou
a su sole meu.

Don Giovanni Maria Dettori


Imre Nagy Eroe

Immortale ungheresu
Canto a issu
Ei sos Marthires chi hana pagu “pesu”
Nevios de agave
Philadas a phune.
Phunes de agave
Phatasa a giobu.
Phunes de agave
Untas a odzzu.
Curre su giobu
Nagy è mortu.
In biddha mia dzente cuntenta
Attatta de phaulas phinas’aterra.
E’ a mie poveru de iscola
Mi Torrada a conca
Su “Mondo”,de Mariu Pannuntziu
Ei sos sardos
Chi bi iscriene inie.
Antoni Pigliare – Barore Cambosu
Melis Bassu e Maria Giacobbe.
Imparendhe sa dzente
A tzoccare sa cuba
E a parare s’crija.
Dies e notes a boghes in carrela
Nendhe a sos cuntentos sa tristhura mia
Pro sos musthatzos de Stalin
Chi che giughene in conca.
Ma ithe sunu sos aphannos de unu!
Si Nagy è mortu pro tottu su mundu.
In d’unu riu blu’ necciadu de ruju.
Sonade violinos sonades pro Nagy
S’Amsicora ungheresu
Eroe immortale
Dendhe sambene pro sa libertade.

Filippo Ledda Siligo 1958


Libertade

Libertade est s’abe chi a beranu
in so fiores chircat su paschinzu,
bolat e torrat dae pappaile a lizu
ammuinu, ammuinu sero e manzanu.

Sa terra cun su fruttu de su sinu
chi attàta sos disizos de sa zente,
sos pisches, sos puzzones chi cun nudda
giambana e non connoschene cunfinu.

S’omine chi de paghe indeosadu
lassadu hat de su mundu ogni ricchesa
nd’averchit de sa die sa bellesa
e pro fauna sas istellas s’hat bettadu.

Sa musica, chi si pesat primaria
in d’unu tinnu su mundu est raccontadu,
unu limbazu solu hat generadu
pro dare oghe a totta sa zenia.

Libertade: est…sa poesia.

Marta Buioni


Adiu a su trabagliu

Dae cando appo lassadu su masone
soe angustiadu e soe cun dolu
ca so ‘ezzu e so restadu solu e
mi paret finida ogni istajone.
Adiu trabagliu, annada ‘ona e mala,
temporadas de abba e de nie!
Prima t’abbrazzaia rie rie
Cun su sorrisu chi m’essiat da ogn’ala.
Como t’ido dae su ‘idru ‘e su balcone
Calchi ‘olta m’accero a su giannile
Ma subitu mi ch’intro a su foghile.
Est mortu cuddu coro ‘e leone!

Mimmia Virdis


Adiu a su trabagliu

Dae cando appo lassadu su masone
soe angustiadu e soe cun dolu
ca so ‘ezzu e so restadu solu e
mi paret finida ogni istajone.
Adiu trabagliu, annada ‘ona e mala,
temporadas de abba e de nie!
Prima t’abbrazzaia rie rie
Cun su sorrisu chi m’essiat da ogn’ala.
Como t’ido dae su ‘idru ‘e su balcone
Calchi ‘olta m’accero a su giannile
Ma subitu mi ch’intro a su foghile.
Est mortu cuddu coro ‘e leone!

Mimmia Virdis


Pace

Variante indipendente
Dalla “Verità”
Filosofica,Teologica
Pace non ha
Contatti Terreni ne divini
Non Sceglie.
Non ha scelte.
È scelta
Unica assoluta
Non ha
Colore ne sapore
Ha maglie filtranti
Che impurità passino persino celesti.
Pace
Figlia di Tollera
Disse
Cristo; ; ; Ha Quella Legna!!!

Filippo Ledda
Siligo 1981


Che istranzu!

Runaghe antigu eo sò torradu,
poi chi tantos annos mancaia,
tottu pili canu e imbezzadu.
Torradu so ca sempre bramaia
De ti poder dae nou visitare
Amenu logu de sa pizzinia.
Ando,ma no isco a inue andare
Ca de antigu nudda ch’hat restadu…
Ismarridu mi frimmo a ti mirare
E t’ido tottu cantu fraigadu
A muros de pedra e de cimentu
E a catrame tottu imbruttadu.
Trazzadu dae s’unda de s’ammentu,
in ojos de mente che una ìa,
eo t’ido antigu monumentu.
E bido sa ciarrosa compagnia
Bisente sutta s’alvure è sa nughe
In brazzos de s’alada fantasia:
unu altare ruzzu, una rughe,
simbulu e fide cristiana
in s’iscuru caminu ghia e lughe;
una giovana bella risulana
cando a sero, cando a manzanu
andende o torrende dae funtana.
Oghi die, in su mese marianu,
de feminas orantes sas anderas
ìdo, cun su rosariu in manu.
De cadditos de canna sa currerras,
Si tanco sos ojos ìdo ancora
In antigas e ruzzas camineras;
che arte de fada incantatora
in mesu a unu campu tottu oro,
una falce in manu messadora.
Runaghe antigu, cantu m’addoloro…
Ma sempre t’hap’ a tenner in ammentu
Che unu riccu e nobile tesoro.
Isculta logu amenu su lamentu
Chi m’essit dae laras: no creia
De haer proadu su turmentu
De esser che istranzu in bidda mia.

Nino Manca


A David a ninnia

A ninnia a ninnare a ninnia a ninnare ninna ninna o
disizzadu t’appo una vida intrea
su sole a ’ coloridu ogni chizzone
pro ’ te fiore e amore pro ’ me
a ninnia a ninnare a ninnia a ninnare ninna ninna o
o fizzigheddu meu e pro ’ te
de lughe se bestidu ogni nuraghe
e colores ant giambadu sos fiores
de gioia murmutan sas funtanas
a ninnia a ninnare a ninnia a ninnare ninna ninna o
sa gioia mia sia de ogni mamma
de ogni mamma sa gioia siat in custa terra
isparet ogni umbra e guerra
paghe e amore aphat ogni coro
a ninnia a ninnare a ninnia a ninnare ninna ninna o
drommi drommi coro meu
non times già t’ishidet Deu
t’ischidet cun anghelos ballende
e contende cun megus prò te
a ninnia a ninnare a ninnia a ninnare ninna ninna o

Maria Carta


Raccolta (a memoria), di poesie dell’ultimo personaggio di Siligo.
Larentu Manca.


Festa di S. Vincenzo 1967.

Non podia mancare ai custa festa
su tramontadu ma sempre presente
caddosos mezzusu sezzidu, ada in testa
che improvisadore eloquente
s’umbra sua de noisi a sa dresta,
est p ’onorare a Santu Pizzente
oltre de faghere meda onore a mie
s’onore mannu lu faghede a tie.

Ai custu grande antu e Logudoro
chi a lassadu perenne eterna istiga.
Siligo cale fizzu a fissu in coro
proitte sa mama la contasa amiga,
chentu zitadese fin pr ’onore in briga
ca tottu lu cheriana fizzu issopo,
ma Siligo in su caro lu collocada
e nisciunu a Gavinu bi lu toccada.

Zertu Siligo è sempre in orioloso,
su fizzu sou pro immortalare,
ma s’àbile ch’este fatta pro olare,
rasentada sas istellasa cun so boloso
no an bisonzu de che lo pigare.

Sos ch’an talentu si che pigana soloso,
ca su talentu s’omine immortalada,
pigada sempre inaltu e non de falda.

Ma permetti chi narrare ti pote
si nos dada in gara su permissu,
no azisi a pretendere custu note
chi cantemusu comente a cantadu issu.

Si ba de distanzia un’abissu
ca no tenimusu sa matessi dote,
però per mesu ’e sa grandesa tua,
ponimusu nessi fatu a s’umbra sua.

R. Piras


A sas pizzinnas silighesas

Silighesa bella e geniosa
Nara si da-e chelu ses falda.
Ses frisca che noale gemma è rosa
che petalu ses lari vellutada.

De “Funtana Pinta” pares fada
In terra sarda tue ses distinta
Da-e tottu sos giovanos bramada
Semplice, genuina t’han dipinta.

Bastat de te un’ojada sola
ch’a dogn ’ unu su coro consola.

Giacominu Sale
Australia-Siligo 1998


Pizente a Zoniari ( Zonea)

Creio è passare inosservadu
in su Burgu andende a logu meu
mi, chi mi abizo chi grascias a Deu
chi Zoniari m’hat fotografadu
ca calchi olta l’hapo criticadu
in motoretta pro cant ’ isse est feu,
ma manc’a isse mancat su sorrisu.

Pizente Alzu . Siligo – 1998


Sa padrona ‘e domo

In sa domo chi b ’ hat padrona, est poesia
comente in su giardinu b ’ est sa rosa…
Sun fiores chi adornan s’isposa
dende a su fisicu tanta fantasia.
Femina, has tue tanta poesia,
ma sa cumpagna tua est sa rosa
mancari pro natura est difettosa
ca non naschet rosa chenz ’ispisa.
S’improveras calchi ’ olta sa femina,
subitu si faghet punghinosa
lendecheli onzi sensu de allegria:
lagrimas chi li sulcan sa puppia
falan a terra, ma no est in bonu
chi si l’abbrazzat e dimandat perdonu.
Torrat s’amore in perfetta armonia .

Mimmia Virdis
Siligo 1998


Pro su maridu avaru

Daghi m’ido dae su famine apprettada,
primu primu mi endo sos batoso,
ciccherasa, ischiscionerasa e piattoso,
e de domo totta sa carrada.

Corvulas, canistreddoso e sedattoso
e de su lettu fina sa fressada,
solu in domo ti laso su moiu
e i s’ispidu à ttinde ogare s’oiu.

R. Piras


A unu padre

Deo vivo felice e cuntentu
ca mi so in matrimoniu bene unidu.

Daghi mi che ifriscio in s’apposentu
giogamusu muzere cun maridu,
su chi da oisi mai appo ischidu.

So giocoso chi faghidese in cunventu
ca ses chi giogadese tra omine e omine
dei cussos giocoso libera ’nos domine .

R. Piras